Khác với vòng lặp for trong php, vòng lặp while và vòng lặp do while lặp đối với những bài toán không xác định được số lần lặp, còn vòng lặp for thì biết được số lần lặp mới lặp được. Tuy nhiên có những bài toán có thể dùng cả 3 vòng lặp for, while và do while để giải. Nhưng để làm được thì trước tiên ta phải tìm hiểu các khái niệm vòng lặp while và do while trong php.

 • Cấu trúc vòng lặp while
 • Cấu trúc vòng lặp do while
 • Khi nào sử dụng vòng lặp for, while và do while
 • Vòng lặp  while và do while trong việc truy xuất mảng

Nội dung chính

 • 1. Cấu trúc vòng lặp while
 • 2. Cấu trúc vòng lặp do while
 • 3. Một bài toán có thể giải ở cả ba vòng lặp không?
 • 4. Khi nào thì sử dụng vòng lặp for, while, do while
 • 5. Vòng lặp while, do while lồng nhau
 • 6. Vòng lặp while, do while trong việc truy xuất mảng
 • 7. Lời kết

1. Cấu trúc vòng lặp while

Cú pháp:

 

1
2
3
while ($condition) {
    // dòng lệnh
}

 

Trong đó $condition là điều kiện để dừng vòng lặp. Nếu $condition có giá trị false thì vòng lặp kết thúc, ngược lại vòng lặp sẽ tiếp tục lặp. Vòng lặp while sẽ lặp vô hạn nếu biểu thức điều kiện bạn truyền vào luôn luôn đúng.

Ví dụ:  Dùng vòng lặp while trong php liệt kê các số từ 1 tới 10.

Để giải bài toán này ta có thể dùng vòng lặp for trong php để giải một cách dễ dàng.

 

1
2
3
for ($i = 1; $i <= 10; $i++){
    echo $i . ' - ';
}

 

Nhưng đề bài bắt buộc dùng vòng lặp while, vì thế các bạn xem bài giải sau:

 

1
2
3
4
5
$i = 1; // Biến dùng để lặp
while ($i <= 10){ // Nếu $i <= 10 thì mới lặp
    echo $i . ' - '; // Xuất ra màn hình
    $i++; // Tăng biến $i lên 1
}

 

Giải thích:

 • $i = 1 là biến dùng để lặp.
 • while ($i <= 10) là dòng bắt đầu vòng lặp, trong đó điều kiện lặp là $i <= 10.
 • echo $i . ‘ -  ‘ xuất ra màn hình biến $i và ký tự -.
 • $i++  Tăng biến $i lên 1 đơn vị, ví dụ hiện tại $i = 1 thì sau khi vòng lặp chạy thì biến $i = 2, dòng này rất quan trọng vì nếu không có dòng này biến $i sẽ luôn luôn bằng 1 sau mỗi vòng lặp, như thế điều kiện vòng lặp sẽ thành ​($i <= 10) <=> (1 <= 10) => đúng => vòng lặp sẽ bị lặp vô hạn.

Lần lặp 1: Biến$i = 1, kiểm tra điều kiện thấy (1 <= 10) => true nên bên trong vòng lặp sẽ thực hiện và xuất ra màn hình “1 – “, đồng thời dòng $i++ sẽ tăng $i lên 1 => $i = 2 và quay trở lại vòng lặp để lặp vòng tiếp theo.

Lần lặp 2: Biến $i = 2, kiểm tra điều kiện thấy(2 <= 10) => true nên bên trong vòng lặp sẽ thực hiện và xuất ra màn hình “2 –  “, đồng thời dòng $i++ sẽ tăng $i lên 1 => $i = 3 và  quay trở lại vòng lặp để lặp vòng tiếp theo.

Tương tự  lần lặp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Sau vòng lặp thứ 9 biến $i sẽ có giá trị $i = 10.

Lần lặp 10: Biến $i = 10, kiểm tra điều kiện thấy (10 <= 10) => true nên bên trong vòng lặp sẽ thực hiện và xuất ra màn hình “10 – “, đồng thời dòng $i++ sẽ tăng biến $i lên 1 => $i = 11 và quay trở lại vòng lặp để lặp vòng tiếp theo.

Lần lặp 11: Biến $i = 11, kiểm tra điều kiện thấy (11 <= 10) => false. Không thỏa mãn điều kiện vì thế vòng lặp kết thúc (các dòng lệnh bên trong cũng không thực hiện nên không xuất hiện màn hình chuỗi “11 – “).

Kết thúc: Kết hợp các kết quả lại với nhau thì màn hình sẽ in ra dòng “1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – “.

Với vòng lặp for thì lặp theo một quy luật tăng, giảm đều thì đối với while không những lặp theo quy luật mà bạn có thể lặp theo một biểu thức.

Ví dụ:

 

1
2
3
4
5
6
$i = 0;
$j = 10;
while ($i < 100 && $j > 5){
    $i++;
    $j -= 2;
}

 

Vòng lặp này sẽ thực hiện 3 lần.

Lần 1: $i = 0, $j = 10, kiểm tra điều kiện thấy ( 0 < 100 && 10 > 5 ) => true nên vòng lặp thực hiện tăng $i lên và giảm $j xuống 2. Lúc này $i = 1, $j = 8.

Lần 2: $i = 1, $j = 8, kiểm ta điều kiện thấy ( 1 < 100 && 8 > 5 ) => true nên vòng lặp thực hiện tăng $i lên 1 và giảm $j xuống 2. Lúc này $i = 2, $j = 6.

Lần 3: $i = 2, $j = 6, kiểm tra điều kiện thấy ( 2 < 100 && 6  > 5 ) => true nên vòng lặp thực hiện tăng $i lên 1 và giảm $j xuốn 2. Lúc này $i = 3, $j = 4.

Lần 4: $i = 3, $j = 4, kiểm tra điều kiện thấy (3 < 100 && 4 > 5) => false, điều kiện sai nên vòng lặp kết thúc (vòng 4 không được thực hiện).

2. Cấu trúc vòng lặp do while

Vòng lặp while sẽ kiểm tra điều kiện trước rồi thực hiện câu lệnh bên trong vòng lặp, còn vòng lặp do while thì ngược lại sẽ thực hiện câu lệnh bên trong vòng lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì sẽ thực hiện tiếp vòng lặp kế tiếp, nếu điều kiện sai thì sẽ dừng vòng lặp. Vòng lặp do while trong php luôn luôn thực hiện ít nhất một lần lặp vì nó thực hiện trước rồi mới kiểm tra điều kiện.

Cú pháp: 

 

1
2
3
do {
    // dòng lệnh
} while ($condition);

 

Đừng quên đặt dấu chấm phẩy ; sau mệnh đề while nhé.

Ví dụ:

 

1
2
3
4
5
$i = 1;
do{
    echo $i;
    $i++;
}while ($i <= 10);

 

Chương trình này thực hiện xuất ra màn hình các số từ 1 tới 10. Giải thích tương tự như while, ở mỗi bước lặp sẽ xuất ra màn hình biến $i, sau đó tăng $i lên 1, và cuối cùng kiểm tra điều kiện nếu ($i <= 10) đúng thì sẽ lặp vòng tiếp theo,  ngược lại sẽ dừng vòng lặp.

Ví dụ:

 

1
2
3
4
5
$i = 1;
do{
    echo $i;
    $i++;
}while ($i < 1);

 

Vòng lặp này sẽ lặp 1 lần tại vì nó thực hiện do xong rồi mới kiểm tra điều kiện while. Đây là lý do tại sau tôi nói vòng lặp while luôn thực hiện ít nhất 1 lần.

Note: Cũng như lưu ý ở vòng lặp while, vòng lặp do while trong php rất dễ bị lặp vô hạn, vì thế hãy cẩn thận khi sử dụng nó.

3. Một bài toán có thể giải ở cả ba vòng lặp không?

Câu trả lời là có thể có và có thể không. Như với ví dụ ở trên thì với vòng lặp for ta không thể thực hiện được.

 

1
2
3
4
5
6
$i = 0;
$j = 10;
while ($i < 100 && $j > 5){
    $i++;
    $j -= 2;
}

 

Ví dụ: In ra màn hình các số từ 100 đến 200;

Dùng vòng lặp for:

 

1
2
3
for ($i = 100; $i <= 200; $i++){
    echo $i;
}

 

Dùng vòng lặp while:

 

1
2
3
4
5
$i = 100;
while ($i <= 200){
    echo $i;
    $i++; // Tăng $i lên 1
}

 

Dòng vòng lặp do while:

 

1
2
3
4
5
$i = 100;
do {
    echo $i;
    $i++;
} while ($i <= 200);

 

4. Khi nào thì sử dụng vòng lặp for, while, do while

Vấn đề này tùy vào kinh nghiệm của từng người. nhưng có một điểm chung để ta có thể xác định được là:

Những bài toán lặp theo một trình tự nhất định, các bước lặp cách đều nhau (1,2,3,4) và phải biết được tổng số lần lặp thì ta dùng vòng lặp for.

Ngược lại những bài toán khác thì ta dùng vòng lặp while hoặc do … while

5. Vòng lặp while, do while lồng nhau

Cũng như vòng lặp for và mệnh đề if, vòng lặp while và vòng lặp do while có thể lồng nhau để giải quyết bài toán của chúng ta.

Ví dụ:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
$i = 1;
while ($i < 10)
{
    $j = $i;
    while ($j < 10)
    {
        echo $j;
        $j++;
    }
    echo '
';
    $i++;
}

 

Vòng lặp này sẽ xuất ra màn hình một hình tam giác với các con số:

123456789
23456789
3456789
456789
56789
6789
789
89
9

Tổng số lần lặp chính là bằng tích số lần lặp của 2 vòng lặp cộng thêm số lần lặp của vòng lặp cha. Ví dụ vòng lặp 1 lặp 10 lần, vòng lặp 2 lặp 10 lần thì tổng số vòng lặp sẽ là 10 x 10 + 10 = 110 lần. Vì thế chi phí để lặp lồng nhau rất cao.

6. Vòng lặp while, do while trong việc truy xuất mảng

Tương tự như vòng lặp for, vòng lặp while và do while có thể dùng để truy xuất các phần tử trong mảng chỉ mục.

Ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
// Cho Danh Sách Năm
$nam = array(
    1990,
    1991,
    1992,
    1993,
    1994,
    1995
);
 
// Xuất theo cách thông thường
echo $nam[0];
echo $nam[1];
echo $nam[2];
echo $nam[3];
echo $nam[4];
echo $nam[5];
 
// Dùng while
$i = 0;
while ($i <= 5){
    echo $nam[$i];
    $i++; // Tăng biến $i
}
 
// Dùng do .. while
$i = 0;
do {
    echo $nam[$i];
    $i++;
}while ($i <=5);

 

7. Lời kết

Trong bài học này các bạn đã được học vòng lặp while và do while, vậy tổng cộng chúng ta đã được học ba vòng lặp đó là ifwhile và do while.  Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một vòng lặp chuyên dùng xử lý mảng trong php, đó là vòng lặp foreach.

259 BÌNH LUẬN

 1. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 2. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise information Many thanks for sharing this one. A must read post!

 3. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 4. That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Thanks for sharing this one. A must read article!

 5. Whoa! This blog Whoa! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 6. Thank you for another fantastic article. Where else could anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 7. You are my breathing in, I own few web logs and sometimes run out from brand . He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past. by George Orwell.

 8. Estudios posteriores en varones sugieren que este efecto es improbable en humanos, aunque en algunos hombres se ha observado una disminución de la concentración de esperma. Entre las pruebas más usuales se encuentran los análisis de sangre para comprobar el nivel de hormonas masculinas, la posible presencia de azúcar alto en la sangre, niveles de homocisteína y exploraciones físicas para detectar cualquier posible tumor o anomalía genital.

 9. It is nearly not possible to find knowledgeable folks about this topic, but the truth is sound like do you realize what you are coping with! Thanks

 10. I think other site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 11. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!

 12. You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren at afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

 13. I’а†ll right away take hold of your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 14. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 15. Normally I don at read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 16. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann at imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 17. Very nice info and straight to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you guys have any ideea where to hire some professional writers? Thanks

 18. You ave made some good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 19. It’а†s really a great and helpful piece of information. I’а†m glad that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 20. Nice post. Thanks for sharing this exciting post with us. I enjoy at the time of reading this article. You have done a great job by sharing this post with us. Keep it up.

 21. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your site in my social networks!

 22. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn at show up. Grrrr well I am not writing all that over again. Anyway, just wanted to say great blog!

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here