1. Hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu

– Có thể chèn các đối tượng sau đây vào trang chiếu:

  • Hình ảnh;
  • Tệp âm thanh;
  • Đoạn phim;
  • Bảng và biểu đồ,…

– Các bước chèn hình ảnh:

  1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
  2. Chọn lệnh Insert → Picture → From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện.
  3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in.
  4. Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.

– Lưu ý: Ngoài cách trên, ta còn có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng các lệnh quen thuộc Copy và Paste.

2. Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

– Muốn xử lý các hình ảnh, trước hết ta phải chọn chúng.

– Hình ảnh được chọn có đường viền bao quanh cùng với các nút tròn nhỏ nằm trên đường viền đó

a. Thay đổi vị trí

– Chọn hình ảnh.

– Đưa con trỏ chuột lên trên hình ảnh và kéo thả để di chuyển đến vị trí khác.

b. Thay đổi kích thước

– Chọn hình ảnh.

– Đưa con trỏ chuột lên trên nút tròn nhỏ nằm giữa cạnh viền của hình ảnh và kéo thả để tăng hoặc giảm kích thước chiều ngang (hoặc chiều đứng) của hình ảnh.

c. Thay đổi thứ tự của hình ảnh

– Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên (hoặc đưa xuống lớp dưới).

– Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt.

– Nháy vào Order rồi chọn Bring to Front để chuyển hình ảnh lên trên hoặc Send to Back để đưa xuống dưới.

3. Sao chép và di chuyển trang chiếu

– Để chuyển sang chế độ sắp xếp bằng cách nháy nút  ở góc trái, bên dưới cửa sổ.

– Trong chế độ sắp xếp ta có thể thực hiện các thao tác sau với trang chiếu:

– Chọn trang chiếu: Nháy chuột trên trang chiếu cần chọn. Nếu muốn chọn đồng thời nhiều trang chiếu, cần nhấn giữ phím Ctrl trong khi nháy chuột.

– Sao chép toàn bộ trang chiếu: Chọn trang chiếu cần sao chép và nháy nút Copy  trên thanh công cụ, sau đó nháy chuột vào vị trí cần sao chép (giữa hai trang chiếu, khi đó con trỏ có dạng vạch đứng dài nhấp nháy) và nháy nút Paste .

– Di chuyển toàn bộ trang chiếu: Tương tự như thao tác sao chép, nhưng sử dụng nút Cut  thay cho nút Copy .

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here