1. Màn hình làm việc của Word

– Sử dụng một trong các cách sau:

  • Cách 1: Chọn Start → Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Word
  • Cách 2: Nháy đúp vào biểu t­uợng  trên màn hình nền.

a. Các phần chính trên màn hình

  1. Thanh bảng chọn
Bảng chọn Mô tả
File (Tệp) Gồm các lệnh xử lí tệp văn bản như:
Open (Mở),
– New 
(Mới),
– Close (Đóng),
– Save 
(Lưu),
– Save As… 
(Lưu với tên khác…),
– Print (In),
– Exit 
(Thoát),…
Edit (Biên tập) Gồm các lệnh biên tập văn bản như:
Cut (Cắt),
– Copy (Sao),
– Paste (Dán),…
View (Hiển thị) Gồm các lệnh hiển thị như:
Normal (Chuẩn),
– Page Layout (Bố trí trang),
– Toolbar (Thanh cụng cụ)…
Insert (Chèn) Gồm các lệnh chèn đối tượng vào văn bản:
– Break (Ngắt),
– Page Number (Số trang),
– Picture (Hình),…
Format (Định dạng) Gồm các lệnh định dạng như:
– Font (Phông chữ),
– Paragraph (Đoạn văn bản),…
Tools (Công cụ) Gồm các lệnh trợ giúp công việc soạn thảo
Table (Bảng) Gồm các lệnh làm việc với bảng
Windows (Cửa sổ) Gồm các lệnh liên quan đến hiển thị cửa sổ
Help (Trợ giúp) Gồm các hướng dẫn trợ giúp

c. Thanh công cụ

– Chứa biểu tượng của 1 số lệnh thường dùng. Một số thanh công cụ: định dạng, vẽ, …

2. Kết thúc phiên làm việc

a. Lưu văn bản

C1: Chọn File →Save

C2: Nháy vào nút lệnh Save

C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S

Nếu file lưu lần đầu thì xuất hiện cửa số Save As để nhập tên tập tin vào. Phần mở rộng ngầm định là .doc

b. Thoát khỏi Microsoft Word

C1: Chọn File→ Exit

C2: Chọn nút ở góc trên bên phải màn hình Microsoft Word.

c. Thoát khỏi văn bản đang làm việc

C1: Chọn File→ Close

C2: Chọn nút ở góc trên bên phải thanh bảng chọn

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here