1. Định dạng đoạn văn bản

– Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản:

 • ­ Kiểu căn lề
 • ­ Vị trí của cả đoạn văn so với toàn trang văn bản.
 • ­ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên.
 • ­ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới.
 • ­ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn

– Để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện như sau:

 1. Chọn đoạn văn bản cần định dạng.
 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng, trong đó:
 • Căn lề:
  • Căn thẳng lề trái: ­Nhấn nút Align Left  hoặc tổ hợp phím CTRL + L.
  • Căn thẳng lề phải: Nhấn nút Align Right   hoặc tổ hợp phím CTRL + R.
  • ­Căn giữa: Nhấn nút Center  hoặc tổ hợp phím CTRL + E.
  • ­Căn thẳng 2 lề: Nhấn nút Justify  hoặc tổ hợp phím CTRL + J.
 • Thay đổi lề cả đoạn:
  • Tăng mức thụt lề trái: Nháy chọn nút lệnh  hoặc tổ hợp phím CTRL + M.
  • Giảm mức thụt lề trái: Nháy chọn nút lệnh  hoặc tổ hợp phím CTRL + SHIFT + M.
 • Khoảng cách dòng trong đoạn văn:
  • Để chọn các tỉ lệ khoảng cách thích hợp: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Line Spacing  

2. Sử dụng hộp thoại Paragraph

– Để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện như sau:

 1. Chọn đoạn văn bản cần định dạng.
 2. Chọn Format → Paragraph và cài đặt các tùy chọn để định dạng. Trong đó:
 • Alignment: Chọn kiểu căn lề:
  • Left: Căn thẳng lề trái.
  • Right: Căn thẳng lề phải.
  • Center: Căn giữa.
  • Justify: Căn thẳng hai lề.
 • Indentation: Cài đặt lề
  • Left: Khoảng cách đến lề trái.
  • Right: Khoảng cách đến lề phải.
  • Special: Chọn kiểu thụt lề.
   • First line: thụt lề dòng đầu tiên.
   • Hanging: thụt lề các dòng trong đoạn trừ dòng đầu tiên.
 • Spacing: Cài đặt khoảng cách
  • Before: Khoảng cách từ dòng đầu tiên của đoạn đến dòng cuối cùng của đoạn phía trước.
  • After: Khoảng cách từ dòng cuối cùng của đoạn đến dòng đầu tiên của đoạn phía sau.
  • Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn:
   • Multiple: khoảng cách nhiều dòng
   • Exactly: khoảng cách chính xác
   • At least: khoảng cách ít nhất
   • Double (Ctrl+2): khoảng cách dòng đôi
   • 1.5 line (Ctrl+5): khoảng cách 1.5 dòng
   • Single (Ctrl+1): khoảng cách dòng đơn

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here