1. Tạo bảng

– Cách tạo:

Cách 1: Chọn Table → Insert → Table…

Cách 2: Nháy giữ chuột trái vào nút lệnh 

2. Chọn thành phần của bảng

– Muốn thao tác với phần nào trong bảng, trước tiên ta phải chọn (hay đánh dấu) phần đó.

– Để chọn 1 thành phần của bảng ta rhực hiện một trong các cách sau:

 • Cách 1: Dùng lệnh Table → Select, rồi chọn tiếp Cell, Row, Column hay Table;
 • Cách 2: Dùng chuột

3. Thay đổi kích thước của cột (hay hàng)

– Để thay đổi kích thước của cột (hoặc hàng) ta thực hiện 1 trong các cách sau:

 • Cách 1: Dùng lệnh Table → Table Properties…
 • Cách 2: 
  1. Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng  hoặc ;
  2. Kéo thả chuột để thay đổi kích thước;
 • Cách 3: Dùng chuột kéo thả các nút  hoặc  trên thước ngang và dọc.

4. Các thao tác với bảng

a. Chèn thêm hoặc xoá ô, hàng và cột

– Để chèn thêm hoặc xoá ô, hàng và cột ta thực hiện các bước sau:

 1. Chọn ô, hàng hay cột sẽ xóa hoặc nằm bên cạnh đối tượng tương ứng cần chèn;
 2. Dùng các lệnh Table→Delete hoặc Table→Insert (lưu ý chỉ rõ vị trí của đối tượng sẽ chèn).

b. Tách một ô thành nhiều ô

– Để tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

 1. Chọn ô cần tách;
 2. Sử dụng lệnh Table→Split Cells… hoặc nút lệnh  trên thanh công cụ Table and Border;
 3. Nhập số hàng và số cột cần tách trong hộp thoại

c. Gộp nhiều ô thành một ô

– Các ô liền nhau (chọn được) có thể gộp thành một ô bằng lệnh Table→Merge Cells… hoặc nút lệnh  trên thanh công cụ Table and Border.

d. Định dạng văn bản trong ô

– Văn bản bên trong ô được định dạng như văn bản thông thường.

– Để căn chỉnh nội dung bên trong của ô so với các đường biên ta có thể chọn lệnh Cell Alignment (Căn thẳng ô) sau khi nháy nút phải chuột hoặc dùng nút lệnh  trên thanh công cụ Table and Border.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here