1. Bảng tính

– Một bảng tính có nhiều trang tính. Khi mở một trang tính mới thường có 3 trang tính, các trang tính được phân biệt bởi tên trang.

– Trang tính dược kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm.

– Để kích hoạt một trang tính, em cần nháy chuột vào nhãn trang tương ứng.

2. Các thành phần chính trên trang tính

– Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.

– Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc của cột.

– Thanh công thức: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn.

3. Chọn các đối tượng trên trang tính

– Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột đến ô đó và nháy chuột.

– Chọn một hàng: Nháy chuột vào nút tên hàng.

– Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

– Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc (ví dụ, ô góc trái trên) đến ô ở góc đối diện (ô ở góc phải dưới). Ô chọn đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt).

4. Dữ liệu trên trang tính

– Hai dạng dữ liệu thường dùng:

a. Dữ liệu số

– Dữ liệu số là các số từ 0, 1,…, 9, dấu (+) chỉ số dương, dấu (-) chỉ số âm, dấu (%) chỉ tỉ lệ phần trăm.

– Chế độ ngầm định thì ô dữ liệu số được canh lề phải.

– Thông thường dấu (,) để ngăn cách hàng ngàn, dấu (.) để ngăn cách số thập phân.

b. Dữ liệu kí tự

– Dữ liệu kí tự là dãy các chữ cái, chữ số và các kí hiệu.

– Chế độ ngầm định của dữ liệu kí tự là canh thẳng lế trái.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here