1. Tạo bảng

* Cách chèn:

 • Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần chèn bảng.
 • Bước 2: Chèn bảng
  • Cách 1: Chọn nút lệnh Insert Table  trên thanh công cụ.
   • Nhấn và kéo giữ nút trái chuột để chọn số hàng, số cột của bảng rồi thả tay.
  • Cách 2: chọn Table → chọn Insert → Table → xuất hiện hộp thoại Insert Table, trong đó:
   • Number of Column: nhập số cột của bảng.
   • Number  of  Row: nhập số dòng của bảng.
   • Chọn OK để thực hiện.

* Thao tác:

 • Đưa con trỏ soạn thảo vào các ô để nhập nội dung
 • Tiến hành chỉnh sửa, định dạng cho nội dung trong bảng bình thường

2. Thay đổi kích thước của cột, hàng

– Để thay đổi độ rộng cột: Đưa con trỏ chuột vào đường biên giữa 2 cột khi con trỏ có dạng \leftarrow||\rightarrow và kéo thả chuột để tăng hoặc giảm độ rộng

– Thay đổi độ cao hàng: Đưa con trỏ chuột vào đường biên giữa 2 hàng khi con trỏ có dạng  \leftarrow||\rightarrow  và kéo thả chuột để tăng hoặc giảm độ cao

3. Chèn thêm hàng, cột

a. Chèn thêm hàng

– Để chèn thêm hàng vào vị trí bất kỳ trong bảng ta thực hiện như sau:

 • Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào ô bất kì.
 • Bước 2: Nháy chuột vào bảng chọn Table → Insert, trong đó:
  • Rows Above: thêm một hàng ở bên trên hàng của ô mà con trỏ đang chỉ tới.
  • Rows Bellow: thêm một hàng ở bên dưới hàng của ô mà con trỏ đang chỉ tới.

– Để chèn thêm hàng vào cuối cùng của bảng ta thực hiện:

 • Bước 1: Đưa con trỏ soạn thảo sang bên phải của bảng
 • Bước 2: Nhấn phím Tab

b. Chèn thêm cột

– Để chèn thêm cột ta thực hiện các thao tác như sau:

 • Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào ô bất kì.
 • Bước 2: Nháy chuột vào bảng chọn Table → Insert, trong đó:
  • Column to the Left: thêm một cột ở bên trái của ô mà con trỏ đang chỉ tới.
  • Column to the Right: thêm một cột ở bên phải của ô mà con trỏ đang chỉ tới.

4. Xoá hàng, cột hoặc bảng

– Để xóa hàng, cột hoặc bảng ta thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1: Chọn cột, hàng hoặc bảng cần xoá.
 • Bước 2: Chọn Table → Delete, trong đó:
  • Column: xoá cột.
  • Row: xoá hàng.
  • Table: xoá bảng.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here