1. Cấu trúc chung

– Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thông thường gồm có: 2 phần là phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó phần thân bắt buộc phải có.

– Qui ước:

 • Phần diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt trong cặp ngoặc <>
 • Thành phần có thể có hoặc không đặt trong cặp ngoặc []

=>Với qui ước trên ta có thể mô tả cấu trúc chung của một chương trình như sau:

[<phần khai báo>]

<phần thân>

– Trong Pascal:

 • Phần khai báo:

Program < tên chương trình>;

 Uses < tên các thư viện>;

Const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

Var < tên biến>: <kiểu dữ liệu>;

 Procedure …; <khai báo thủ tục>

Function …; <khai báo hàm>…

 • Phần thân:

  Begin

                    {Dãy các câu lệnh};

               End.

2. Các thành phần của chương trình

a. Phần khai báo

* Khai báo tên chương trình

– Trong Pascal:

 • Cú pháp: program <tên chương trình>;
 • Ví dụ:
  • Program vidu;
  • Program tinhtong;

* Khai báo thư viện

– Khai báo thư viện trong Pascal:

 • Cú pháp: Uses <tên thư viện>;
 • Ví dụ:
  • Uses crt; {Thư viện crt chứa các hàm vào/ra chuẩn làm việc với màn hình và bàn phím}
  • Uses graph; {Thư viện graph chứa các hàm đồ hoạ}

– Trong C++:

#include <stdio.h>;

#include <conio.h>;

* Khai báo hằng:

– Trong Pascal:

 • Cú pháp: Const <tên hằng> = <giá trị>;
 • Ví dụ
  • Const MaxN = 1000;
  • Const PI = 3.1416;

* Khai báo biến:

– Trong Pascal:

 • Cú pháp: Var <danh sách biến>:<kiểu dữ liệu>;
 • Ví dụ: Giải phương trình bậc hai: ax2 + bx +c = 0 => Khai báo: Var a, b, c, x1, x2, delta: real;

b. Phần thân chương trình

– Phần thân chương trình bao gồm dãy lệnh trong phạm vi được xác định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc.

– Trong Pascal, được bắt đầu và kết thúc bởi Begin… End.

 Begin

          [<Dãy lệnh>];

     End.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here