1. Sử dụng công thức để tính toán

– Các phép toán cơ bản được sử dụng trong trang tính là:

  • +: Kí hiệu phép cộng
  • -: Kí hiệu phép trừ
  • /: Kí hiệu phép chia
  • *: Kí hiệu phép nhân
  • ^: Kí hiệu phép lấy luỹ thừa
  • %: Kí hiệu phép lấy phần trăm

– Thứ tự thực hiện phép toán giống như trong toán học

2. Nhập công thức

– Dấu = là dấu đầu tiên cần gõ khi nhập công thức vào một ô

– Các bước thực hiện lần lược là:

  1. Chọn ô cần nhập công thức
  2. Gõ dấu =
  3. Nhập công thức hay địa chỉ ô
  4. Nhấn Enter

3. Sử dụng địa chỉ trong công thức

– Trong các công thức tính toán với dữ liệu có trong các ô, dữ liệu đó thường được cho thông qua địa chỉ của các ô 9hoặc hàng, cột hay khối)

– Nội dung của ô kết quả sẽ được tự động cập nhật mỗi khi nội dung trong các ô dữ liệu thay đổi.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here