– Có 4 kiểu dữ liệu chuẩn trong pascal: kiểu nguyên, kiểu thực, kiểu kí tự và kiểu logic

  1. Kiểu nguyên
Kiểu Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị Phạm vi giá trị
Byte (dương) 1 byte Từ 0 đến 255
Integer (âm, dương) 2 byte Từ -215 đến 215-1
Word (dương) 2 byte Từ 0 đến 216-1
Longint (âm, dương) 4 byte Từ -231 đến 231-1
  1. Kiểu thực

– Có nhiều kiểu cho giá trị là số thực nhưng hay dùng một số kiểu sau:

Kiểu  Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị Phạm vi giá trị
  Single  4 byte Từ 1.5×10-45 đến 3.4×1038
  Real    6 byte Từ 2.9×10-39 đến 1.7×1038
  Double   8 byte  Từ 5.0×10-324 đến 1.7×10308
  Extended  10 byte Từ 3.4×10-4932 đến 1.1×104932
  1. Kiểu kí tự
Kiểu Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị Phạm vi giá trị
Char 1 byte 256 kí tự trong bộ mã ASCII

* Lưu ý:

– Mỗi kí tự có 1 mã tương ứng trong phạm vi từ 0 đến 255

– Các kí tự có quan hệ so sánh, việc so sánh dựa trên mã của từng kí tự.

  1. Kiểu Logic
Kiểu Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị Phạm vi giá trị
boolean 1 byte True hoặc False

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here