Chủ đề này có lẽ cũng rất nhiều bạn chưa biết và muốn tìm hiểu nó để áp dụng vào project của mình, nên sẵn đêm khuya ngồi buồn nhớ vợ nhớ con nên mình làm một tuts cho đời tươi đẹp hơn.

Cũng như thường lệ, trước tiên mình xin giới thiệu một vài kỹ thuật mình có sử dụng liên quan trong tut này.

 • Trong bài mình có sử dụng một số hàm xử xử lý file dùng để kiểm tra sự tồn tại của file
 • Áp dụng Session trong php để xử login mới được download file
 • Áp dụng header để xử lý đọc file và trả file download về cho người dùng

Trong bài mình không có áp dụng kết nối database, nhưng ở từng dòng lệnh comment mình có hướng dẫn các bạn kết nối CSDL và đăng nhập. Tại vì mình không muốn rườm ra với SQL, như vậy sẽ rút gọn được tut của chúng ta.
Nội dung chính

 • 1. Xây dựng thư viện xử lý người dùng để check download
 • 2. Tạo file hiển thị danh sách file để download
 • 3. Tạo file đăng xuất 
 • 4. Tạo file đăng nhập 
 • 5. Tạo file xử lý download 
 • 6. Bao mật các file download không cho người dùng truy cập vào
 • 7. Lời kết

1. Xây dựng thư viện xử lý người dùng để check download

Bạn tạo file user.php với nội dung như sau:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
// Mở Session
session_start();
class User
{
    var $token_login = 'islogintomycode';
    
    // Thiết lập login
    function set_logged($username)
    {
        $_SESSION[$this->token_login] = array(
            'username' => $username
        );
    }
    
    function set_not_logged(){
        if (isset($_SESSION[$this->token_login])) {
            unset($_SESSION[$this->token_login]);
        }
    }
    
    // Lấy thông tin người dùng đã login
    function get_user_info($key){
        if (!empty($_SESSION[$this->token_login]) && isset($_SESSION[$this->token_login][$key])){
            return $_SESSION[$this->token_login][$key];
        }
        return false;
    }
    
    // Kiểm tra đã loggin chưa
    function is_logged(){
        return !empty($_SESSION[$this->token_login]);
    }
}
// Khởi tạo đối tượng user
$user = new User();

Lưu ý: Trong file này tôi đã khởi tạo một đối tượng $user sẵn mục đích để các file khác require vào là dùng nó luôn. 

2. Tạo file hiển thị danh sách file để download

Bạn tạo file index.php với nội dung như sau:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?php require "user.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
         <script language="javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
    </head>
    <body  style="border:solid 1px; padding: 10px; margin:10px;">
        
        <?php if ($user->is_logged()){ ?>
        <a href="logout.php">Đăng Xuất</a>
        <?php } else { ?>
        <a href="login.php">Đăng Nhập</a>
        <?php } ?>
        
        <div style="border-top: solid 1px; margin-top: 20px; padding-top:20px;">
            <a href="download.php?file=ajax.gif">Download Hình 1</a> <br/>
            <a href="download.php?file=ajax_1.gif">Download Hình 2</a> <br/>
            <a href="download.php?file=ajax_2.gif">Download Hình 3</a> <br/>
        </div>
        
        <script language="javascript">
        
            // Biến javascript dùng để kiểm tra đã login hay chưa
            var is_logged = <?php echo ($user->is_logged()) ? 'true' : 'false'; ?>;
            
            // Khi click vào các thẻ download
            $('div a').click(function()
            {
                // Nếu như chưa login thì thông báo và chuyển hướng sang trang login
                // trong này tôi có để một tham số trên url là redirect, tham số này
                // sẽ được xử lý ở trang login, nghĩa là sau khi login sẽ redirect về
                // cái trang nằm trong redirect
                if (!is_logged){
                    if (confirm('Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập rồi download')){
                        window.location = 'login.php?redirect=index.php';
                    }
                    
                    // Và return false không cho download
                    return false;
                }
                
                // Nếu login rồi thì return true cho phép download
                return true;
            });
        </script>
    </body>
</html>

Trong file này ở trên cùng tôi có require "user.php"mục đích lấy đối tượng user để kiểm tra login hay chưa.

 

Đoạn code dưới đây tôi check nếu login rồi thì hiển thị nút đăng xuất, còn chưa login thì hiển thị nút đăng nhập.

 

1
2
3
4
5
<?php if ($user->is_logged()){ ?>
 <a href="logout.php">Đăng Xuất</a>
 <?php } else { ?>
 <a href="login.php">Đăng Nhập</a>
 <?php } ?>

Và đoạn code xử lý đăng nhập rồi mới được download bằng javascript dưới đây thì tôi đã comment rất rõ ràng rồi. Chỉ có một chú ý là tôi đã khởi tạo một biến is_logged và giá trị của nó tôi dùng PHP code để gán.

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
// Biến javascript dùng để kiểm tra đã login hay chưa
            var is_logged = <?php echo ($user->is_logged()) ? 'true' : 'false'; ?>;
            
            // Khi click vào các thẻ download
            $('div a').click(function()
            {
                // Nếu như chưa login thì thông báo và chuyển hướng sang trang login
                // trong này tôi có để một tham số trên url là redirect, tham số này
                // sẽ được xử lý ở trang login, nghĩa là sau khi login sẽ redirect về
                // cái trang nằm trong redirect
                if (!is_logged){
                    if (confirm('Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập rồi download')){
                        window.location = 'login.php?redirect=index.php';
                    }
                    
                    // Và return false không cho download
                    return false;
                }
                
                // Nếu login rồi thì return true cho phép download
                return true;
            });

 

Bây giờ ta sẽ xử lý đăng nhập và đăng xuất nhé

3. Tạo file đăng xuất

Nếu người dùng click vào nút logout thì ta sẽ xóa session login, như vậy người dùng sẽ không download được nữa.  Bạn tạo file logout với nội dung như sau:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
<?php require "user.php"; ?>
<?php
$user->set_not_logged();
header('Location:index.php');
?>

 

4. Tạo file đăng nhập

Bạn tạo file login.php với nội dung sau:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
<?php require "user.php"; ?>
<?php
// Biến lưu message
$message = '';
// Kiểm tra login
if (!empty($_POST['login']))
{
    // Lấy thông tin từ form
    $username = isset($_POST['username']) ? $_POST['username']  : false;
    $password = isset($_POST['password']) ? $_POST['password']  : false;
    // Kiểm tra thông tin đăng nhập
    // ở đây tôi lấy thông tin ảo
    if ($username != 'admin' || $password != '123'){
        $message = 'Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu';
    }
    else // Đăng nhập thành công
    {
        $user->set_logged($username);
        // Lấy path redirect
        $redirect = isset($_GET['redirect']) ? $_GET['redirect'] : 'index.php';
        header('Location:'.$redirect);
        exit();
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <div style="width: 200px; margin:0px auto; border:solid 1px gray; padding: 20px">
            <form method="post" action="">
                Username: <input type="text" name="username" value=""/> <br/>
                Password: <input type="text" name="password" value=""/> <br/>
                <input type="submit" name="login" value="Login"/>
                <?php echo $message; ?>
            </form>
        </div>
    </body>
</html>

Cũng như thường lệ tôi có require file user.php để xử lý login. Trong này tôi check user = admin và password = 123 thì sẽ trả về kết quả là đúng. Nếu bạn muốn kết nối CSDL đăng nhập thì sẽ xử lý ở đoạn code php ở file này nhé.

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
<?php require "user.php"; ?>
<?php
// Biến lưu message
$message = '';
// Kiểm tra login
if (!empty($_POST['login']))
{
    // Lấy thông tin từ form
    $username = isset($_POST['username']) ? $_POST['username']  : false;
    $password = isset($_POST['password']) ? $_POST['password']  : false;
    // Kiểm tra thông tin đăng nhập
    // ở đây tôi lấy thông tin ảo nên nếu bạn muốn kiểm tra từ CSDL thì bạn sẽ
    // kết nối và xử lý nhé
    if ($username != 'admin' || $password != '123'){
        $message = 'Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu';
    }
    else // Đăng nhập thành công
    {
        $user->set_logged($username);
        // Lấy path  và redirect
        $redirect = isset($_GET['redirect']) ? $_GET['redirect'] : 'index.php';
        header('Location:'.$redirect);
        exit();
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title></title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    </head>
    <body>
        <div style="width: 200px; margin:0px auto; border:solid 1px gray; padding: 20px">
            <form method="post" action="">
                Username: <input type="text" name="username" value=""/> <br/>
                Password: <input type="text" name="password" value=""/> <br/>
                <input type="submit" name="login" value="Login"/>
                <?php echo $message; ?>
            </form>
        </div>
    </body>
</html>

 

5. Tạo file xử lý download

Bạn để ý ở file index.php với mỗi thẻ a tôi trỏ href về file download.php và có gán một tham số path=somthing  (<a href="download.php?file=ajax.gif">Download Hình 1</a>). Như vậy mục đích tôi muốn khi click vào sẽ redirect sang file download.php và bên trang download.php tôi sẽ sử dụng tham số path đó để xác định muốn download file nào.

Vậy bạn tạo file download.php và copy nội dung này vào:

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php require "user.php";
// Đường dẫn đến file download
define('PATHDOWNLOAD', 'resource/');
// Kiểm tra đã login hay chưa
// nếu chưa thì redirect sang trang đăng nhập
if (!$user->is_logged()){
    header('Location:login.php');
    exit();
}
// Lấy tên file cần download
$file = isset($_GET['file']) ? $_GET['file'] : false;
// kiểm tra file tồn tại hay không, nếu không thì báo khong tìm thấy file
if (!$file || !file_exists(PATHDOWNLOAD.$file) || is_dir($file) ){
    echo 'File Not Found';
    die;
}
// Sau khi mọi thứ ok thì cho phép download
// Hàm header này dùng để khai báo tham số file
// và đọc, trả về cho client, bạn copy và chạy thôi nhé
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename="'.basename(PATHDOWNLOAD.$file).'"');
header('Content-Length: ' . filesize(PATHDOWNLOAD.$file));
readfile(PATHDOWNLOAD.$file);
?>

Lưu ý: Trong file này tôi có định nghĩa một hằng số PATHDOWNLOAD dùng để khai báo đến thư mục download. 

6. Bao mật các file download không cho người dùng truy cập vào

Mục đích của ta là không cho người dùng truy cập trực tiếp vào file để download về, như vậy ta phải sư dụng file .htaccess để bảo vệ thư mục đó.

Bạn tạo thư mục resource cùng cấp với các file trên và tạo file .htaccess nằm trong thư mục resource với nội dung là “denny from all“.

Như vậy cấu trúc folder của chúng ta như sau:

7. Lời kết

Mình rất muốn chia sẽ nhiều thứ hơn nhưng thật sự chia sẽ bằng lời văn thì hơi khó trình bày, mong các bạn thông cảm nhé

282 BÌNH LUẬN

 1. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let
  you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure
  why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers
  and both show the same outcome.

 2. Wow, amazing weblog format! How long have you ever been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content material!

 3. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 4. This unique blog is really educating and besides diverting. I have discovered a lot of handy advices out of this amazing blog. I ad love to return again soon. Thanks a bunch!

 5. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I ave found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 6. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 7. Wow, amazing weblog format! How long have you ever been blogging for? you make running a blog glance easy. The full glance of your website is fantastic, as well as the content material!

 8. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  start. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 9. Usually I don at read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great post.

 10. Write more, thats all I have to say. Literally, it
  seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your weblog when you could be giving us something
  enlightening to read?

 11. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I
  had to tell someone!

 12. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading
  it, you could be a great author.I will always bookmark your blog and will come back later in life.

  I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice weekend!

 13. Im no professional, but I imagine you just crafted the best point. You undoubtedly know what youre talking about, and I can truly get behind that. Thanks for staying so upfront and so honest.

 14. Wow, superb blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you make running a blog look easy. The entire look of your site is excellent, let alone the content material!

 15. I wanted to thank you for this fantastic article, I certainly loved each and every small bit of it. I ave bookmarked your web site to look at the newest stuff you post.

 16. Superb points totally, you may attained a brand brand new audience. Precisely what may perhaps anyone suggest regarding your posting you made a couple of days before? Virtually any particular?

 17. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We ave ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 18. Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great article.

 19. My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page yet again.

 20. I think this internet site has got some really fantastic info for everyone . аЂа‹аЂ Nothing great was ever achieved without enthusiasm.аЂ аЂа› by Ralph Waldo Emerson.

 21. You can certainly see your skills within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 22. I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 23. We stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 24. So content to get discovered this submit.. indeed, investigation is paying off. Enjoy the blog you furnished.. Good opinions you might have here..

 25. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 26. Thanks for any other great article. Where else may anyone get that type of info in such a perfect manner of writing? I ave a presentation next week, and I am at the search for such info.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here