1. Khái niệm

– Biểu mẫu là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng.

– Trong CSDL Access, biểu mẫu là một loại đối tượng được thiết kế để:

 • Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.
 • Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

2. Làm việc với biểu mẫu

– Để làm việc với biểu mẫu ta chọn Forms trong bảng chọn đối tượng.

Hình 1: Cửa sổ CSDL QuanLi_HS với trang biểu mẫu

a. Tạo biểu mẫu mới

– Cách 1: Nháy đúp vào Create form in Design view để tự thiết kế biểu mẫu.

– Cách 2: Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ.

– Ngoài ra, ta cũng có thể kết hợp cả việc dùng thuật sĩ và tự thiết kế để tạo biểu mẫu. Dưới đây chúng ta xét cách làm này:

 • Nháy đúp Create form by using wizard
 • Trong hộp thoại Form Wizard:
  • Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;
  • Chọn các trường đưa vào mẫu hỏi từ ô Available Fiels
  • Nháy Next để tiếp tục.

Hình 2: Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ

b. Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế

– Ta chuyển sang chế độ thiết kế để thay đổi hình thức biểu mẫu.

– Tại đây ta có thể thực hiện:

 • Thay đổi nội dung các tiêu đề;
 • Sử dụng phông chữ tiếng Việt;
 • Thay đổi kích thước trường (thực hiện khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu);
 • Di chuyển vị trí các trường (thực hiện khi con trỏ có dạng bàn tay),…

– Sau khi thay đổi, nháy nút  để lưu biểu mẫu.

3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu

a. Chế độ biểu mẫu

– Biểu mẫu trong chế độ này thường có giao diện thân thiện và thường được sử dụng để cập nhật dữ liệu.

– Để làm việc trong chế độ biểu mẫu, thực hiện:

 • Cách 1: Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu.
 • Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút .
 • Cách 3: Nháy nút  (Form View) nếu đang ở chế độ thiết kế.

b. Chế độ thiết kế

– Để làm việc trong chế độ thiết kế, thực hiện:

 • Cách 1: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút .
 • Cách 2: Nháy nút  nếu đang ở chế độ biểu mẫu.

– Một số thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế:

 • Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu;
 • Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề;
 • Tạo những nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, bản ghi cuối,…) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here