– Để định dạng nội dung của một (hoặc nhiều ô tính) ta cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó.

– Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính

1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

a. Thay đổi phông chữ

– Để thay đổi phông chữ của văn bản hoặc số trong ô tính, ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy mũi tên ở ô Font
 3. Chọn phông chữ thích hợp

b. Thay đổi cỡ chữ

– Để thay đổi cỡ chữ của văn bản hoặc số trong ô tính, ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy mũi tên ở ô Size
 3. Chọn cỡ chữ thích hợp

c. Thay đổi kiểu chữ

– Để định dạng các kiểu chữ đậm nghiêng hoặc gạch chân, ta sử dụng các nút lệnh Bold , Italic  và Underline 

2. Chọn màu phông

– Để chọn màu cho phông chữ ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy vào nút Font Color .
 3. Nháy chọn màu

3. Căn lề trong ô tính

– Để căn lề trong 1 ô hoặc nhiều ô tính ta thực hiện:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy vào các nút  để thay đổi cách căn lề.

– Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô ta thực hiện:

 1. Chọn các ô cần căn dữ liệu vào giữa
 2. Nháy vào nút Merge and Center 

4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số

– Ta sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ để tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số

 • : Tăng thêm một chữ số thập phân
 • : Giảm bớt một chữ số thập phân

5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính

– Các bước tô màu nền như sau:

 1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng
 2. Nháy vào nút Fill Colors .
 3. Nháy chọn màu nền

* Lưu ý: Sau khi được sử dụng để tô màu nền, nút lệnh Fill Colors  cho ta biết màu mới sử dụng trước đó

– Để kẻ đường biên của các ô tính ta thực hiện:

 1. Chọn các ô cần kẻ đường biên.
 2. Nháy nút border để chọn kiểu vẽ đường biên
 3. Nháy chọn kiểu kẻ đường biên

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here