1. Minh học số liệu bằng biểu đồ

– Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu thế tăng – giảm của số liệu.

2. Một số dạng biểu đồ

 • Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.
 • Biểu đồ đường gấp khúc: dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
 • Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

3. Tạo biểu đồ

– Để tạo biểu đồ ta thực hiện như sau:

 1. Chọn 1 ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồ
 2. Nháy nút lệnh Chart Wizard. Xuất hiện hộp hội thoại Chart Wizard.
 3. Lựa chọn các thông số vẽ biểu đồ:
  • Chọn dạng biểu đồ
  • Xác định miền dữ liệu vẽ biểu đồ
  • Nhập các thông tin giải thích biểu đồ
  • Chọn vị trí đặt biểu đồ
 4. Chọn Finish để tạo biểu đồ

a. Chọn dạng biểu đồ

–  Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.

–  Chart Sub-types: Chọn dạng biểu đồ trong nhóm.

–  Nháy Next để sang bước 2.

b. Xác định miền dữ liệu

– Data Range: Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.

– Series in: Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hay cột.

– Nháy Next để chuyển sang bước 3.

c. Nhập các thông tin giải thích biểu đồ

–  Chart title: Tiêu đề.

– Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang.

– Value (Y) axis: Chú giải trục đứng.

– Nháy Next để sang bước 4.

d. Chọn vị trí đặt biểu đồ

– As a new sheet: Trên trang tính mới.

–  As object in: Trên trang chứa DL.

–  Nháy Finish để hoàn thành việc tạo biểu đồ.

4. Chỉnh sửa biểu đồ

– Thay đổi vị trí của biểu đồ: Nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới

– Thay đổi dạng biểu đồ: 

 • Nháy mũi tên để ở bảng chọn biểu đồ.
 • Chọn kiểu biểu đồ thích hợp.

– Xoá biểu đồ: Nháy chuột trên biểu đồ và nhấn phím Delete

– Sao chép biểu đồ vào văn bản:

 • Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
 • Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here