21.5 C
Vinh, VN
Chủ Nhật, Tháng Ba 7, 2021
1. Ví dụ 1: Chương trình tính và đưa ra màn hình khoảng cách từ trại của thầy hiệu trưởng đến trại của mỗi giáo viên. Progam Khoang_cach; Var  d: real; f:text; x, y: integer; Begin Assign(f, ‘TRAI.TXT’); Reset(f); While not eof(f) do Begin Read(f,x,y); D:= sqrt(x*x+y*y); Write(‘Khoang cach: ‘,d:10:2); End; Close(f); End. 2. Ví dụ 2: Bài toán tính điện trở Program Dien_tro; Var a: array of real; R1, R2, R3: real; f1,f2: text; i: integer; Begin Assign(f1, ‘RESIST.DAT’); Reset(f1); Assign(f2, ‘RESIST.EQU’); Rewrite(f2); While not eof(f1) do Begin readln(f1,R1,R2,R3); a...
1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím - Ta sử dụng thủ tục chuẩn read hoặc readln có cấu trúc như sau:     read(<biến 1>,…,<biến n>);           readln(<biến 1>,…,<biến n>); - Ví dụ 1: read(n); readln(A,B,C); - Ví dụ 2: Xét chương trình sau: Program VD; Uses crt; Var a, b, c : Integer; Begin Clrscr; Write(‘Moi ban nhap 3 so:’); Readln(a, b, c); Write(‘Ban vua nhap vao...
1. Ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được. - Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy: bao gồm các lệnh được mã hóa bằng các kí hiệu 0 – 1. Chương trình được viết trên ngôn ngữ máy có...
1. Các thành phần cơ bản - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái - Bảng chữ cái là tập các kí hiệu dùng để viết chương trình. - Trong ngôn ngữ Pascal bảng chữ cái gồm: Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh,...
1. Khái niệm chương trình con - Những bài toán phức tạp có thể phân chia thành nhiều bài nêu nhỏ, mỗi bài nêu nhỏ được phân chia thành nhiều bài nêu nhỏ, quá trình làm “mịn” dần bài toán như vậy được gọi là cách thiết kế từ trên xuống. - Khi lập trình để giải các bài nêu có...
1. Phép Toán - Ngôn ngữ lập trình Pascal sử dụng một số phép toán sau: Với số nguyên: +, -, *, Div, Mod Với số thực: +, -, *, / Các phép toán quan hệ: <, <=, >, >=, <> cho kết quả là một giá trị Logic (true hoặc false). Các phép toán logic: NOT, OR, AND thường dùng...
1. Cách viết và sử dụng thủ tục a. Cấu trúc của thủ tục Procedure <tên thủ tục>; Begin End; * Trong đó: Phần đầu gồm tên dành riêng và tên thủ tục, danh sách tham số (có thể có hoặc không); Phần khai báo: dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được...
1. Vai trò của tệp - Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, có các đặc điểm sau: Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,...) và không bị mất khi tắt nguồn điện. Lượng thông tin lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung...
1. Khái niệm - Xâu là một dãy kí tự trong bảng mã ASCII. Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. - Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu . - Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng. - Tham chiếu tới phần tử trong xâu được xác định thông...
1. Thao tác với tệp văn bản a. Khai báo - Cấu trúc: Var <tên biến tệp>: text - Ví dụ: Var tep1, tep2: text; b. Thao tác với tệp - Gắn tên tệp: Assign(<biến tệp>,<tên tệp>); - Mở tệp mới: Rewrite(<biến tệp>); - Mở tệp đã có: Reset(<biến tệp>); - Ghi dữ liệu vào tệp: Write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); hoặc Writeln(<biến tệp>,<danh sách kết quả>); - Đọc tệp: Read(<biến tệp>,<danh sách biến>); hoặc Readln(<biến...

THEO DÕI CHÚNG TÔI

0FansLike
127SubscribersSubscribe

Thời tiết

Washington
scattered clouds
3.3 ° C
6.7 °
1.7 °
76%
0.5kmh
50%
T2
7 °
T3
7 °
T4
9 °
T5
9 °
T6
9 °

POPULAR ARTICLES