MSWLogo là một ngôn ngữ thông dịch dựa trên Logo, với một kết thúc trước GUI. Cốt lõi của nó giống như UCBLogo bởi Brian Harvey. Đây là phần mềm miễn phí, mã nguồn có sẵn, trong Borland C + +. MSWLogo hỗ trợ rùa nhiều, và đồ họa 3D. MSWLogo cho phép đầu vào từ cổng COM và cổng LPT. MSWLogo cũng hỗ trợ một giao diện cửa sổ như vậy, I / O có sẵn thông qua giao diện và bàn phím này và các sự kiện chuột có thể kích hoạt ngắt. Cũng có thể được sản xuất đơn giản, hình ảnh động GIF trên MSWLogo phiên bản 6.5 với lệnh gifsave.

Lệnh Chức năng Chữ viết tắt
Forward rùa đi tới FD
Back rùa lùi lại BK
Right rùa quay phải RT
Left rùa quay trái LT
Clean rùa xoá màn hình CS
Cleartext xoá hết các dòng lệnh đã ghi CT
showturtle hiển thị rùa ST
Hideturtle rùa trốn đi HT
Penup rùa để bút lên PU
Pendown rùa đặt bút xuống PD
ABS báo cáo giá trị tuyệt đối của một số
ActiveWindow báo cáo tên của cửa sổ đồ họa hoạt động
AGET lấy một phần tử mảng
ALERT hiển thị một hộp cảnh báo
ALIAS định nghĩa một tên bí danh
ALLTURTLES kết quả đầu ra một danh sách của tất cả các loài rùa và thực hiện một cách hợp lý
APPENDMENU gắn thêm một trình đơn mới
APPENDMENUCOMMAND gắn thêm một mục trình đơn mới và gắn nó vào một danh sách lệnh Logo
APPENDMENUITEM gắn thêm một mục trình đơn mới và xác định một mục trình đơn ID
Arccos báo cáo arccosine ACOS
ARCCOT báo cáo arccotangent ACOT
ARCCSC báo cáo arccosecant ACSC
ARCSEC báo cáo arcsecant ASEC
Arcsin báo cáo arcsine ASIN
Arctan báo cáo arctangent ATAN
ARRAY tạo ra một mảng
ARRAYDIMS kết quả đầu ra danh sách kích thước của một mảng
ASET lưu giữ một phần tử mảng
ASK chạy một danh sách các lệnh cho một đối tượng cụ thể
REPEAT lặp lại
Aroundcircle vẽ cung tròn ARC
Aroundcircle2 Vẽ cung tròn,Rùa chạy theo đường tròn ARC2
ELLIPSE x.ngang y.cao: Vẽ hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa đứng yên tại chỗ

ARC a r: Vẽ cung tròn với góc là a và bán kính là r. Sau khi vẽ xong rùa đứng yên tại chỗ.

ARC2 a r: Vẽ cung tròn góc a và bán kính r. Vẽ tới đâu rùa đi theo tới đó.

ELLIPSE x.ngang y.cao: Vẽ hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa đứng yên tại chỗ.

ELLIPSE2 x.ngang y.cao: Vẽ hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa chạy theo đường ellipse.

ELLIPSEARCđộ dài cungxygóc:

Ví dụ muốn vẻ 1 nửa vòng ellipse ở phía trước mặt rùa (90) lệnh như sau:

ELLIPSEARC 180 150 80 90

Các bạn thay đổi số 90 sẽ hiểu ra cách làm, nếu muốn rùa chạy theo khi vẽ thì dùng ELLIPSEARC2.

CIRCLE r: Vẽ hình trong bán kính r rùa đứng tại tâm.

CIRCLE2 r: Vẽ hình trong bán kính r rùa di chuyển theo đường tròn, sau khi hành thành rùa nẳm trên đừng tròn.

Nhóm lệnh in kết quả, thông báo.

SHOW [nội dung, kết quả muốn in ], lệnh tương tự PRINT viết tắt PR ví dụ Show 1+2+3 hoặc PR 1+2+3 đều cho ra kết quả là 6 ở trong cửa sổ lệnh.

Lệnh LABEL thì hiện ra kết quả ở sân chơi, nếu muốn hiện thị theo chiều ngang thì cúng ta phải xoay rùa về phải 90 độ.

CT Làm sạch cửa sổ lệnh.

Nhóm lệnh về bút vẽ, màu sắc.

PU viết đầy đủ là Pen Up lệnh này nhấc viết của rùa lên và kết quả là khi di chuyển rùa không để lại dấu vết.

PD viết đủ là Pen Down lệnh này hạ viết của rùa xuống. Các lệnh di chuyển sau lệnh này ta sẽ thấy dấu vết của sự di chuyển.

SetPenSize n Thiết lập độ dày, mỏng của nét vẽ. Lệnh này có thể thực hiện qua Menu Set→Pen Size …

SetPC [Red Green Blue] Thiết lập màu cho bút vẽ Red, Green, Blue có giá trị từ 0→255, ví dụ SetPC [255 0 0] sẽ cho ta màu đỏ.

Setfloodcolor [R G B] viết tắt SETFC[R G B] Cài đặt màu nền sẽ tô bằng lệnh FILL

FILL Tô màu nền trong phạm vi khép kín của hình. Màu nền tô đã được báo trước bằng lệnh Setfloodcolor.

Ví dụ

Setfloodcolor [255 0 0 ]; tô nền màu đỏ

FD 100 RT 120 FD 100 RT 120 FD 100; vẽ tam giác đều độ dài cạnh 100

PU; nhấc bút

LT 45; xoay trái 45 độ

BK 50; đi lùi 50 bước. 3 dòng lệnh PU LT và BK mục đích là đưa rùa vào bên trong hình tam giác đều

FILL

Kết quả ta được hình tam giác tô màu đỏ.

Các bạn có để ý thấy ở ví dụ trên tôi viết lệnh; giải thích. MSWLogo quy định rằng nội dung sau dấu; sẽ là các ghi chú của người dùng MSWLogo sẽ không quan tâm tới những nội dung ghi sau dấu;

Nhóm lệnh về rùa và vị trí rùa.

HT ẩn rùa, không thấy hình tam giác (Rùa) trên sân chơi nữa.

ST hiện rùa.

SETPOS [Tọa-độ-X Tọa-độ-Y] đưa rùa tới vị trí X,Y. Chú ý nếu rùa đang ở chế độ Pen down thì nó sẽ tạo thành đường đi. Lệnh SETXY x y cũng có chức năng tương tự.

SETX x di chuyển rùa theo cột x (x>0 qua phải, x<0 qua trái) rùa giữ nguyên hướng.

SETY y di chuyển rùa lên nếu y>0, xuống nếu y<0

SHOWPOS cho ta biết vị trí hiện tại của rùa.

CS Xóa sân chơi đưa rùa về vị trí ban đầu.

HOME Đưa rùa về vị trí ban đầu.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here