1. Ảnh hu­ởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội - Tin học đ­uợc áp dụng trong mọi lĩnh vực xã hội. - Tin học góp phần phát triển kinh tế và giúp nâng cao dân trí. - Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ng­uợc lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển. => Sự...
1. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật - Các bài toán phát sinh từ các lĩnh vực kỹ thuật: xử lý các số liệu thực nghiệm. - Không dùng máy tính thì không thể thực hiện phép toán trong thời gian cho phép. - Sử dụng máy tính có thể tính được nhiều phương án và mô tả trực quan...
1. Phần mềm máy tính - Phần mềm máy tính là các chương trình thu đ­ược sau khi thực hiện giải các bài toán trên máy tính và dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau. 2. Phân loại a. Phần mềm hệ thống - Phần mềm hệ thống là những ch­ương trình tạo môi trường làm việc và cung cấp các...
Các bước để giải một bài toán trên máy tính Xác định bài toán Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán Viết chương trình Hiệu chỉnh Viết tài liệu. 1. Xác định bài toán - Là xác định rõ 2 thành phần Input và Output và mối quan hệ giữa chúng để có thể lựa chọn thuật toán và ngôn ngữ...
1. Khái niệm ngôn ngữ lập trình - Cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Ngôn ngữ đó được gọi là ngôn ngữ lập trình. 2. Phân loại ngôn ngữ lập trình a. Ngôn ngữ máy - Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng của nó. Là ngôn...