1. Giới thiệu phần mềm - Typing Test là phàn mềm dùng để luyện gõ phím nhanh 10 ngón. 2. Khởi động phần mềm - Để khởi động phần mềm và chơi ta thực hiện: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trò chơi trên màn hình . Gõ họ và tên người chơi Kích chọn nút Warm up games Kích nút next Kích chọn trò...
1. Minh học số liệu bằng biểu đồ - Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan, dễ hiểu, dễ so sánh, dự đoán xu thế tăng - giảm của số liệu. 2. Một số dạng biểu đồ Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột. Biểu đồ đường gấp khúc: dùng...
1. Sắp xếp dữ liệu - Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện các bước sau: Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu. Nháy nút  trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nháy nút  để sắp xếp theo thứ tự giảm dần) * Lưu ý: Nếu không nhìn thấy các nút...
1. Xem trước khi in - Xem trước khi in cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. - Để xem trước khi in, ta chỉ cần nháy nút Print Preview  2. Điều chỉnh ngắt trang - Để điều chỉnh ngắt trang, ta thực hiện các thao tác sau: Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview. Đưa con trỏ...
- Để định dạng nội dung của một (hoặc nhiều ô tính) ta cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó. - Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ a. Thay đổi phông chữ - Để thay đổi phông chữ của văn bản hoặc số trong ô...