1. Điều chỉnh kích thước bảng tính a. Điều chỉnh độ rộng cột - Để điều chỉnh độ rộng cột ta thực hiện Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột. Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng của cột b. Để thay đổi độ cao hàng - Để điều chỉnh độ cao của...
- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. - Giống như công thức, địa chỉ của các ô tính cũng có thể đóng vai trò là biến trong các hàm. - Để nhập hàm vào một ô: ta chọn...
1. Sử dụng công thức để tính toán - Các phép toán cơ bản được sử dụng trong trang tính là: +: Kí hiệu phép cộng -: Kí hiệu phép trừ /: Kí hiệu phép chia *: Kí hiệu phép nhân ^: Kí hiệu phép lấy luỹ thừa %: Kí hiệu phép lấy phần trăm - Thứ tự thực hiện phép...
1. Bảng tính - Một bảng tính có nhiều trang tính. Khi mở một trang tính mới thường có 3 trang tính, các trang tính được phân biệt bởi tên trang. - Trang tính dược kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn trang màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm. - Để kích hoạt...
1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng - Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng. 2. Chương trình bảng...