Nội dung của bài Truy vấn dữ liệu nhằm giúp các em biết khái niệm và vai trò của truy vấn (mẫu hỏi), biết vận dụng một số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học, biểu thức điều kiện và biểu thức logic để xây dựng mẫu hỏi, biết các bước chính để tạo ra một truy vấn, biết sử dụng hai...
Mục tiêu của bài Liên kết giữa các bảng nhằm giúp các em biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc liên kết, biết cách tạo liên kết trong Access; tạo được liên kết giữa các bảng trong Access sửa biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây. 1....
1. Khái niệm - Biểu mẫu là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng. - Trong CSDL Access, biểu mẫu là một loại đối tượng được thiết kế để: Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu. Thực hiện các...
1. Cập nhật dữ liệu - Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: Thêm bản ghi mới. Chỉnh sửa bản ghi. Xóa các bản ghi. a. Thêm bản ghi mới (Record) - Chọn Insert → New Record hoặc nháy nút  (New Record) trên thanh công cụ rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường. - Cũng có thể nháy chuột trực...
Nội dung của bài học học sẽ giúp các em biết được các vấn đề thường phải giải quyết trong một bài toán quản lí và sự cần thiết phải có CSDL, vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống, các mức thể hiện CSDL và các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. Ở dưới phần nội dung lý thuyết có hai...