1. Các khái niệm chính - Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng các bảng, gồm có các cột và các hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khai thác. - Trường (Field): Mỗi trường là một cột của bảng thể hiện một thuộc...
1. Phần mềm Microsoft Access - Phần mềm Microsoft Access là hệ quản trị CSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office 2. Khả năng của Access - Tạo lập và lưu trữ các cơ sở dữ liệu gồm các bảng, mối quan hệ giữa các bảng trên các thiết bị nhớ. - Tạo biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, tạo báo...
1. Các chức năng của hệ QTCSDL - Một hệ QTCSDL có các chức năng cơ bản sau: a. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL - Một hệ QTCSDL phải cung cấp một môi trường cho người dùng dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộc trên dữ liệu....
1. Thư viện CRT - Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến quản lý và khai thác màn hình bàn phím của máy tính. - Một số thủ tục trong thư viện CRT: Thủ tục clrscr(): xóa màn hình. Thủ tục TextColor(color): đặt màu cho chữ trên màn hình, trong đó color là hằng hoặc biến xác định màu. Thủ tục TextBackground(color):...
1. Cách viết và sử dụng thủ tục a. Cấu trúc của thủ tục Procedure <tên thủ tục>; Begin End; * Trong đó: Phần đầu gồm tên dành riêng và tên thủ tục, danh sách tham số (có thể có hoặc không); Phần khai báo: dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và cũng có thể xác định các chương trình con khác được...