1. Khái niệm - Xâu là một dãy kí tự trong bảng mã ASCII. Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu. - Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ dài của xâu . - Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng. - Tham chiếu tới phần tử trong xâu được xác định thông...
1. Kiểu mảng một chiều a. Khái niệm - Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử có cùng kiểu. Mảng được đặt tên và mỗi phần tử mang một chỉ số. Để mô tả mảng một chiều cần xác định kiểu của các phần tử và cách đánh chỉ số các phần tử. - Với mảng một chiều...
- Trong cuộc sống, có những hành động được gọi là lặp đi lặp lặp lại nhiều lần như: Đánh răng mỗi ngày hai lần, học Tin học mỗi tuần 2 tiết, mỗi ngày tắm một lần... Học cho đến khi thuộc bài, rửa tách trà cho đến khi sạch... - Trong Pascal, cách mô tả công việc (hoạt động) được...
1. Cấu trúc rẽ nhánh - Xét các ví dụ sau: VD1: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm. VD2: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà Tâm để học nhóm, nếu trời mưa thì Hùng gọi điện cho Tâm trao đổi. - Nhận xét: Các mênh đề rẽ nhánh thường có dạng: ...
- Trong máy tính cần có các tệp sau: turbo.exe, turbo.tpl, graph.tpu, egavga.bgi, turbo.tph - Một số thao tác thường dùng: Soạn thảo: Gõ nội dung chương trình gồm: phần khai báo và các lệnh trong phần thân. Lưu chương trình: Nhấn phím F2 Mở file đã có: Nhấn phím F3 Biên dịch chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 => nếu có lỗi cần chỉnh sửa, nếu không...