1. Các thành phần cơ bản - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái - Bảng chữ cái là tập các kí hiệu dùng để viết chương trình. - Trong ngôn ngữ Pascal bảng chữ cái gồm: Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh,...
1. Ngôn ngữ lập trình - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để diễn tả thuật toán sao cho máy tính hiểu và thực hiện được. - Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy: bao gồm các lệnh được mã hóa bằng các kí hiệu 0 – 1. Chương trình được viết trên ngôn ngữ máy có...
1. Tổ chức và truy cập thông tin a. Tổ chức thông tin - Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản (là tổng thể của: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… và có liên kết đến các siêu văn bản khác). - Trang web: mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập tạo thành trang...
1. Internet là gì? - Internet là mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. 2. Một số ứng dụng của Internet - Tạo ra 1 phương thức giao tiếp hoàn toàn mới giữa con người với con người. VD: Chat, điện...
1. Mạng máy tính - Mạng máy tính gồm ba thành phần: Các máy tính Các thiết bị mạng đảm bảo kết nối các máy tính với nhau. Phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy tính 2. Phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính * Phương tiện truyền thông: - Kết nối có dây ...