1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

Cp: Read/Readln(<Danh sách biến vào>);

Vd: Nhập dữ liệu từ bàn phím cho ba biến a,b,c có những cách sau:

Readln(a);Readln(b); Readln(c); hoặc Readln(a,b,c);

Chú ý: Nhập giá trị cho danh sách biến, phải chú ý đến kiểu của biến, giá trị liên tiếp giữa các biến (phải nhấn phím Space hoặc phím Enter).

  • Lệnh Readln; Không có tham số dùng để tạm dừng chương trình đến khi nhấn Enter.

2. Đưa dữ liệu ra màn hình

Cp: Write/Writeln(<Danh sách kết quả ra>);

Lệnh Write viết xong con trỏ không xuống hàng còn lệnh Writeln viết xong con trỏ tự động xuống hàng tiếp theo. Lệnh Writeln; không tham số dùng để xuống hàng.

Ví dụ:

Câu lệnh

Kết quả trên màn hình

Writeln(‘Hello’);

Writeln(‘Hello’:10);

Writeln(500);

Writeln(500:5);

Writeln(123.457)

Writeln(123.45:8:2)

Hello

Hello

500

500

1.2345700000E+02

123.46

Các hàm và thủ tục thường dùng trong nhập xuất dữ liệu

  • Hàm KEYPRESSED: Hàm trả về giá trị TRUE nếu như có một phím bất kỳ được nhấn, nếu không hàm cho giá trị là FALSE.
  • Hàm READKEY: Hàm có chức năng đọc một ký tự từ bộ đệm bàn phím.
  • Thủ tục GOTOXY(X,Y:Integer): Di chuyển con trỏ đến cột X dòng Y.
  • Thủ tục CLRSCR: Xoá màn hình và đưa con trỏ về góc trên bên trái màn hình.
  • Thủ tục CLREOL: Xóa các ký tự từ vị trí con trỏ đến hết dòng.
  • Thủ tục DELLINE: Xoá dòng tại vị trí con trỏ và dồn các dòng ở phía dưới lên.
  • Thủ tục TEXTCOLOR(color:Byte): Thiết lập màu cho các ký tự. Trong đó color ∈ [0,15].
  • Thủ tục TEXTBACKGROUND(color:Byte): Thiết lập màu nền cho màn hình.

Bài tập VD: Viết chương trình nhập vào 2 số a, b. Sau đó hoán đổi giá trị của 2 số đó:

Cách 1:

Program Swap;

Var  a,b,tam: Integer;

Begin

Write(‘Nhap vao a= ‘); Readln(a);

Write(‘Nhap vao b= ‘); Readln(b);

tam:=a; {tam lấy giá trị của a}

a:=b; {a lấy giá trị của b}

b:=tam;{b lấy lại giá trị của tam}

Writeln(‘a = ‘,a,’ b = ‘,b);

Readln;End.

Cách 2:

Program Swap;

Var  a,b: Integer;

Begin

Write(‘Nhap vao a= ‘); Readln(a);

Write(‘Nhap vao b= ‘); Readln(b);

a:=a+b; {a lấy tổng giá trị của a+b}

b:=a-b; {b lấy giá trị của a}

a:=a-b;{a lấy lại giá trị của b}

Writeln(‘a = ‘,a,’ b = ‘,b);

Readln;End.

>> Còn nữa…

 

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here