– Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.

– Giống như công thức, địa chỉ của các ô tính cũng có thể đóng vai trò là biến trong các hàm.

– Để nhập hàm vào một ô: ta chọn ô cần nhập, gõ dấu bằng, sau đó gõ hàm theo đúng cú pháp của nó và nhấn Enter

1. Một số hàm trong chương trình bảng tính

a. Hàm tính tổng

– Hàm tính tổng của một dãy số có tên là SUM.

– Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:

=SUM(a,b,c…)

Trong đó các biến a,b,c,… đặc cách nhau bởi dấu phẩy là các số  hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế.

b. Hàm tính trung bình cộng

– Hàm tính trung bình cộng của một dãy số có tên là AVERAGE

– Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:

=AVERAGE(a,b,c…)

Trong đó các biến a,b,c,… đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số  hay địa chỉ của các ô tính.

c. Hàm xác định giá trị lớn nhất

– Hàm xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số có tên là MAX.

– Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:

=MAX(a,b,c…)

Trong đó các biến a,b,c,…đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hoặc địa chỉ của các ô tính.

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here