1. Phần mềm máy tính

– Phần mềm máy tính là các chương trình thu đ­ược sau khi thực hiện giải các bài toán trên máy tính và dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau.

2. Phân loại

a. Phần mềm hệ thống

– Phần mềm hệ thống là những ch­ương trình tạo môi trường làm việc và cung cấp các dịch vụ cho các phần mềm khác trong quá trình hoạt động của máy tính.

– Ví dụ: các Hệ điều hành.

b. Phần mềm ứng dụng

– Phần mềm ứng dụng là phần mềm đ­uợc viết để giúp giải quyết các công việc th­uờng gặp nh­ư soạn thảo văn bản, quản lí học sinh, xếp thời khoá biểu, xử lí ảnh, trò chơi… Ví dụ: WINWORD, EXCEL…

– Phân loại phần mềm ứng dụng theo tính chất:

  • Phần mềm viết theo đơn đặt hàng riêng của các nhân, tổ chức. .. như phần mềm quản lý, phần mềm kế toán…
  • Phần mềm được thiết kế theo yêu cầu chung của nhiều người. Ví dụ: MS Word, MS Exel, IE, …. .

​- Phân loại phần mềm ứng dụng theo chức năng:

  • Phần mềm công cụ: là phần mềm hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác. Ví dụ: Visual Basic, ASP, …
  • Phần mềm tiện ích: là phần mềm giúp người dùng làm việc với máy tính thuận lợi hơn. Ví dụ: NC, BKAV, …

THOÁT KHỎI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here